Przychodnia

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo pod firmą: "PANACEUM" LEKARZE J. K. JURKOWSKI, A. SZULECKI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Białymstoku (dalej „Spółka”), ul. Fabryczna 39, 15-482 Białystok;

2) Spółka posiada Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: jkulikowska@marekwia.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Spółkę usług medycznych lub terapeutycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku profilaktyką / leczeniem / diagnostyką, jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne upoważnione osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest Pani/Pana dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych, tj. Spółki oraz podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, inne podmioty na podstawie właściwych przepisów, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia - w zakresie danych do rozliczeń świadczeń finansowanych ze środków publicznych, właściwy urząd skarbowy, osoby i podmioty przetwarzające dane w ramach świadczeń obsługi podatkowo-księgowej i doradztwa prawnego;

5) Przetwarzane przez administratora Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące Pani/Pana zdrowia w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO;

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub w innych przepisach prawa;

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje ADO przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, jak również możliwością odstąpienia od udzielenia tych świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej;

11) dane nie są profilowane;